prof. AGH dr hab. inż.

Alina Kozarkiewicz

badaczka i pasjonatka nauk o zarządzaniu

kozarkiewicz

O mnie

Jestem:

→ wykładowczynią akademicką z zakresu współczesnego zarządzania organizacjami, zarządzania strategicznego i nowych modeli biznesu,

→ badaczką kompetencji organizacyjnych, projektów i zmian organizacyjnych,

→ autorką ponad 180 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i artykułów w wysoko punktowanych pismach naukowych.

Angażuję się:

→ w projekty naukowe, zarówno indywidualne, jak i zespołowe, uczelniane i międzynarodowe, a także w badania realizowane przez moich doktorantów,

→ w kierowanie studiami podyplomowymi „Zarządzanie projektami” na Wydziale Zarządzania AGH,

→ we współpracę z innymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Umeå School of Business, Economics and Statistics, University of Sheffiled, University of South Australia), z organizacjami profesjonalnymi (IPMA) i reprezentantami biznesu.

Cenię sobie:

→ nowe inicjatywy, kreatywność, otwartość na oryginalne idee,

→ możliwość wywierania wpływu przez tworzenie i transfer wiedzy,

→ współdziałanie i wspólne dyskusje, staże naukowe, kongresy, konferencje i panele.

Życiorys

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu | Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Podstawą do nadania stopnia naukowego była praca: „Zarządzanie portfelami projektów” oraz cykl publikacji dotyczących zarządzania wartością projektów

Doświadczenie:

Profesor uczelni (nadzwyczajny) | Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

W latach 2016-2020 Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego.

STAŻE NAUKOWE I WIZYTY ZAGRANICZNE

Pobyt naukowy w University of New South Wales, School of Commerce (Australia), prezentacja na seminarium naukowym

Pobyty naukowe w School of Management, University of Sheffield (Wielka Brytania), prezentacja na seminariach naukowych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna jest ważna w mojej karierze akademickiej. Aktualnie na Wydziale Zarządzania AGH prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich, m.in.: Zarządzanie strategiczne, Strategic Management, Research Methods in Management, a w Szkole Doktorskiej AGH wykładam Research Methods in Management oraz Managing in Digital Economy. Poprzednio, na studiach doktoranckich prowadzonych przez mój Wydział prowadziłam Zarządzanie i Zarządzanie projektami badawczymi.

Istotnym obszarem mojej działalności dydaktycznej jest kształcenie na poziomie podyplomowym.

Jestem kierownikiem oraz wykładowcą na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami”, wykładałam również na studiach podyplomowych WZ AGH m.in. „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Rachunkowość międzynarodowa/International Accounting” (w języku angielskim), „Zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz „Zarządzanie Kadrami”. Byłam wykładowcą w Polsko-Francuskiej Szkole Zarządzania przy Wydziale Zarządzania AGH.
Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ prowadzę przedmiot obieralny Modele biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Moja działalność naukowa dotyczy głównie problematyki zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz strategicznej rachunkowości zarządczej. Jestem autorką ponad 180 publikacji, w tym 7 monografii. Za swój sukces naukowy ostatnich lat uznaję publikację w Accounting, Auditing & Accountability Journal oraz dwie monografie: „Zwinne zarządzanie zespołami projektowymi” i „Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej”.

Wykaz moich prac naukowych opublikowanych po 1999 roku sporządzony przez Bibliotekę Główną AGH jest dostępny na stronie BPP – sprawdź >
Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. kongresach EURAM, EAA, AOM). Byłam lub jestem członkiem kilku rad naukowych konferencji z zakresu nauk o zarządzaniu. Od 2014 r. jestem członkiem Academy of Management.
W trakcie mojej kariery zawodowej kierowałam projektami badawczymi finansowanymi ze środków przeznaczonych na naukę w ramach badań własnych i statutowych mojej Katedry. Na przykład uczestniczyłam w realizacji grantu NCBR „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”. W latach 2018-2019 uczestniczyłam w międzynarodowym projekcie badawczym The Star Collective (m.in. Heriot Watt University, The University of Sheffield, Newcastle University) dotyczącym transparentnego raportowania (Reports on Payments to Governments) przez spółki eksploatujące surowce naturalne.

POSTĘPOWANIA AWANSOWE

Byłam promotorem w pięciu zakończonych przewodach doktorskich, dwa z nich to doktoraty obronione z wyróżnieniem. Aktualnie prowadzę trzy prace doktorskie, a tematyka badań realizowanych przez moich doktorantów dotyczy głównie zarządzania projektami. Chętnie podejmę się współpracy z kolejnymi adeptami nauki, zainteresowanymi badaniami w naukach o zarządzaniu.
Byłam recenzentem w 7 przewodach doktorskich. Recenzowałam dwie publikacje stanowiące podstawę do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (oba postepowania zakończone sukcesem). Byłam recenzentem w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania UE we Wrocławiu, członkiem komisji habilitacyjnej na SGH w Warszawie oraz członkiem komisji habilitacyjnej na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Jako dydaktyk i wykładowca akademicki współpracowałam w wieloma uczelniami w Polsce, współpracuję z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ubiegłych latach prowadziłam m.in. zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych oferowanych przez SGH w Warszawie oraz Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

Odbyłam wizyty naukowe i staże w kilku ośrodkach zagranicznych, nadal aktywnie współpracuję z naukowcami z University of Sheffield w Wielkiej Brytanii, a także z profesorami z Umea Business School. Uczestniczyłam w realizacji międzynarodowego projektu badawczego The Star Collective.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Byłam Kierownikiem Katedry Zarzadzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania AGH, byłam aktywnym członkiem Komisji Nauki oraz Komisji Pracowniczej Rady Wydziału Zarządzania.

Jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami”.

W poprzednich latach w ramach mojej działalności organizacyjnej zajmowałam się organizacją dwóch projektów TEMPUS finansowanych przez UE, a następnie byłam Wydziałowym Koordynatorem programów SOCRATES/ERASMUS i ERASMUS, Leonardo da Vinci oraz PISCES.

Wchodzę w skład kapituły konkursu Project Master organizowanego przez International Project Management Association Polska.

UZYSKANE
NAGRODY

2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020
– Nagrody Rektora AGH, indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe, w tym za monografie naukowe oraz cykle artykułów naukowych

1999, 2015, 2017, 2019
– Nagrody Rektora AGH, indywidualne i zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne

2019
– praca doktorska mojego doktoranta Pawła Paterka uzyskała nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zarządzania projektami w konkursie IPMA Polska

Publikacje

KOZARKIEWICZ A., Kabalska A. (2021), Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej, CeDeWu, Warszawa

Paterek P., KOZARKIEWICZ A., (2020), Zwinne zarządzanie zespołami projektowymi: praktyki zwinne w tworzeniu wartości dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania, C. H. Beck, Warszawa

KOZARKIEWICZ A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów (2012), Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa

Łada M., KOZARKIEWICZ A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa

Blog

O AI na AOM

czyli o sztucznej inteligencji na warsztatach, sympozjach i prezentacjach w Bostonie Coroczna konferencja Academy of Management tym razem odbyła się w Bostonie. …

Ważny i inspirujący temat EURAM 2023. Naprawdę warto było w nim uczestniczyć! A dla wszystkich którzy chcą poczuć atmosferę zdjęcia udostępnione przez …

Jak zmienić dydaktykę akademicką by unikać nauczania i odpytywania, a raczej wspierać, wskazywać, dyskutować, być partnerem, angażować aktywnie w konieczne wokół nas …

Każdy, kogo interesuje zarządzaniem projektami, czy od strony teoretycznej czy praktycznej, na pewno słyszał, a może dokładnie zna ideę Agile Manifesto – …

Kontakt